หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ลุยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ปชช.ถิ่นทุรกันดาร อ.หล่มเก่า


19 ก.ย. 2564, 16:32

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ลุยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ปชช.ถิ่นทุรกันดาร อ.หล่มเก่าในโลกสังคมออนไลน์ขณะนี้ มีการแชร์ส่งต่อภาพความทุ่มเทของคณะทำงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ บูรณาการหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 พระราชทาน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ, กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด, กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยติดเตียง, กลุ่มโรคเรื้อรัง, พระ, นักบวช และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนเข็ม 2

ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง ตำบลวังบาล, หมู่ที่ 2 บ้านสักง่า ตำบลศิลา และเข็มที่ 1 เขต  ตำบลหล่มเก่า ,ตำบลบ้านเนิน, ตำลบลนาเกาะ, ตำบลนาแซง ,ตำบลหินฮาว และเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่วนตำบลอุ่มกะทาด ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

©2020 Khobfa.com All rights reserved.