มท.สั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มจัดคอนเสิร์ตทั่วประเทศ ต้องยึดมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19


28 ก.ค. 2563, 16:38

มท.สั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มจัดคอนเสิร์ตทั่วประเทศ ต้องยึดมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19เมื่อวันที่ 27 ก.ค.63 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0230/ว 4355 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า ด้วยปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ในห้วงระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค.ที่ผ่านมา มีการจัดงานคอนเสิร์ต และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การเว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร การควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด รวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อวางมาตรการรองรับการจัดกิจกรรม และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว โดยให้ชี้แจงทำความเข้าใจและกำชับผู้จัดกิจกรรมปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากพบว่าการดำเนินกิจกรรมใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และรายงานให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ทราบด้วย

©2020 Khobfa.com All rights reserved.